GMT + 07:00

Petunjuk Sepanjang Jalan Sayyid Quthb Edisi Indonesia

Sunday, 26 June 2011

Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara / Application of Pancasila Values ​​in the Life of the Nation and State

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: berlandaskan pada agama yang diyakininya, mengingat bahwa semua warga negara wajib untuk mengamalkan agamanya.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: untuk menghargai nilai kemanusiaan, keadilan, nilai etika, budi pekerti, dan akhlak mulia.

Sila Persatuan Indonesia: untuk menjaga persatuan, tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun aliran.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: untuk lebih mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: untuk berlaku adil sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bhinneka Tunggal Ika!

(Sumber: Adnan, Warsito . 2007 . Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VI SD dan MI . Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)

3 comments: